Takstblad

Takstblad - Stjær vandværk


Takster for tilslutning samt kubikmeter prisen på vand fra Stjær vandværk


 

Takstblad for Stjær Vandværk - 2018

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

       

Stjær Vandværk

 

www.stjærvand.dk

Bækken

 

31 25 10 10

8464 Galten

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek

 

Ekskl. Moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag:

 

 

 

Pr. boligenhed

kr.

       8.057,47

       10.071,84

Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år

kr.

       8.057,47

       10.071,84

Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m3/år   + 10%

kr.

       8.863,22

     11.079,03

Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m3/år     + 20 %

kr.

       9.668,97

     12.086,21

Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m3/år   + 30 %

kr.

       10.474,71

     13.093,39

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed

kr.

     31.332,20

     39.165,25

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. boligenhed, dog max 250m, yderligere ledningstræk afregnes til gældende dagspris

kr.

     56.383,58

     70.479,47

Stikledningsbidrag pr. stk

Kr.

       6.904,11

       8.630,14

       

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

 

For et almindeligt parcelhus med et forventet vandforbrug < 500 m3 pr. år skal der således betales:

Hovedanlægsbidrag:                                                 8.057,47
Forsyningsledningsbidrag i byzone:                          31.332,20
Stikledningsbidrag:                                                   6.904,11

I alt excl. moms                                                 46.293,78
I alt incl. moms                                                  57.867,23

 

Depositum, pr. stophane (excl. moms) - kr. 1.000,00
Der deponeres kr. 1.000,- pr. stophane til dækning af evt. nødvendig retablering af denne.
Overskud tilbagebetales, når fortov er etableret og stophanen er godkendt efter endt byggeri.

Forbrugsbetaling
Alle ejendomme har vandmåler.

Fast årlig afgift pr. tilsluttet ejendom med vandmåler - kr. 1.050,00
Fast årlig afgift ubebygget grund med fremført vand til stophane m/u vandmåler - kr. 550,-
Forbrug pr. m3 - kr. 10,00
Grøn afgift pr.m3 - kr. 6,25 heraf kr. 0,39 til Grundvandssikring

Gebyrer
1. rykker - kr. 100,00
2. rykker, yderligere - kr. 100,00
3. rykker/lukning/genåbning - kr. 1.000,00
Aflæsning / Årsaflæsning foretaget af vandværket - kr. 150,00
Flytte-/Ekstraordinær aflæsning med opgørelse - kr. 250,00

 

PP målerbrønddæksel Ø 400 mm. Pris pr. stk. kr. 750,00

 

Øvrige udgifter faktureres efter leverandørens regning
Alle priser tillægges gældende moms

Ovenstående priser er vedtaget af bestyrelsen i Stjær Vandværk og godkendt af Skanderborg kommune. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i afgifter, pristal og lign. Priserne kan ændres ved vedtagelse af bestyrelsen i Stjær Vandværk med senere godkendelse af Skanderborg Kommune.

Vi gør opmærksom på, at der udover ovennævnte Grønne afgifter samt moms, også opkræves vandafledningsafgift pr. m3 forbrugt vand. Denne afgift opkræves af Skanderborg Forsyningsselskab via særskilt opkrævning.

 

Klagemulighed

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.

 

Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.

 

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.

 

Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klagen år medhold.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser med videre for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

 

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

 

EU Persondata

Stjær Vandværk opfylder EU's Persondataforordning og har med brug af Danske Vandværkers Skabelonsamling udarbejdet procedurer for at kunne opfylde EU's Persondataforordning. Dette indebærer, at vi har gennemgået vores IT sikkerhedsprocedurer og har udarbejdet et dokument, der beskriver de data, vi indsamler og videregiver til f.eks. Skanderborg Forsyning.

Disse dataindsamlinger er nødvendig for at kunne opkræve betaling for vand fra Stjær Vandværk samt afregne spildevandsafgift fra Skanderborg Forsyning.

Et uddrag af vores Persondatapolitik citeres herunder, men du kan som forbruger altid rette henvendelse til Stjær Vandværk og få at vide, hvilke oplysninger, vi opbevarer og hvorfor.

 

Dataansvarlig

Stjær Vandværk, Lyngbakken 15, 8520 Lystrup (CVR-nummer 52477212)

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til vandværkets forsyningsområde. Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af forbrug samt vores forpligtelser i forbindelse med vandforsyningsloven.

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Målernumre, forbrugernummer (kundenummer)
 • Forbrugsdata der kan henføres til en person

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse med ejerskifte.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for vandværket. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vandværket, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde vandværket fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

 

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte vandværket og vores forbrugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på vandværket:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vandværkets vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i vandværket.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

Kvalitetssikring

Ledelsessystem om kvalitetssikring

Alle vandværker, der udpumper mere end 17.000 m3 vand om året, skal indføre systematisk kvalitetssikring på vandværket - et såkaldt ledelsessystem.

I Miljøministeriets bekendtgørelse står der, at formålet er at indføre "en ledelsesmæssig ramme, der sikrer systematiske arbejdsrutiner med henblik på at forebygge forurening af drikkevandet."
Ledelsessystemet skal være i brug inden udgangen af 2014.

Krav
Ledelsessystemet indeholder fem elementer:

 • Kortlægning af vandforsyningens produktionssystem og kvaliteten af dette.
 • Kortlægning af vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning og reparation.
 • Vurdering af risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne og en prioritering af indsatsen efter risiko for forurening af vandet.
 • Handleplan, der følger op på den prioriterede indsats.
 • Opfølgning og dokumentation for ovenstående.

Bestyrelsen i Stjær Vandværk har i løbet af efteråret 2014 gennemarbejdet risici fra Boring til Forbruger og dokumenteret dette. Samtidig har vi opbygget et rapporterings-system, således at alle tilbagevendende samt ad hoc opgaver bliver dokumenteret.

Stjær Vandværk opfylder derfor kravene til kvalitetssikring.

Links

Har du behov for at se, hvor Stjær Vandværks ledninger er placeret i Stjær, og hvor stophanen er på din grund, kan du se det på dette link.
 
Stjær Vandværk er medlem af Danske Vandværker (tidligere: Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD). Du kan læse mere om Danske Vandværker her.
Danske Vandværker udgiver bladet Vandposten, som du kan læse her

 
Udover Danske Vandværker findes Dansk Vand- og Spildevandsforening - Danva. Du kan læse mere om Danva her.

 

Du kan læse mere om Stjær Vandværk på Byportalen for Stjær by. Du finder vandværket på www.stjaer.net her.

Aflæsning

Indberetning af måleraflæsninger.

Da Stjær Vandværk nu anvender elektronisk aflæs-bare vandmålere, skal du ikke mere foretage indberetning af målerstand pr. 31/12.
 
Aflæsning i forbindelse med flytning skal ske via den ejendomsmægler eller via udlejer for den ejendom, du fraflytter.