Vedtægter

Stjær vandværk - Vedtægter

Vedtægterne for vandværket er senest ændret i 2011.


Vedtægter for Foreningen Stjær Vandværk
§ 1. Navn og hjemsted
Stjær Vandværk er en forening, hvis navn er Stjær Vandværk, som har hjemme i Skanderborg Kommune

§ 2. Formål
Foreningens formål er at skaffe vand på bedste og billigste måde til foreningens medlemmer.

§ 3. Medlemmer
Som foreningens medlem betragtes enhver, der modtager vand og som er opført i vandværkets protokol og regnskab.
Ønsker nogen at indtræde i foreningen efter dettes stiftelse, sker det efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i hvert enkelt tilfælde.

§ 4. Ledningsnet
Hovedledninger og stikledninger til og med stophanen. samt installeret vandmåler (vandur) tilhører foreningen og vedligeholdelse af dette sker på bestyrelsens foranledning.
Medlemmerne er ansvarlige for, at de etablerede stophaner er umiddelbart tilgængelige.
Kun bestyrelsen kan foranledige indgreb i værkets installationer.
Skulle der opstå fejl eller mangler, retter bestyrelsen, eller nogen af denne antaget, disse.
Installationen efter stophanen vedligeholdes alene af medlemmet.
Hovedstophaner må kun lukkes i samråd med bestyrelsen eller en af denne godkendt person.

§ 5. Kapital og hæftelser
Den til hovedanlægget nødvendige kapital skaffes til veje ved egenkapital. Det enkelte medlem hæfter kun med sit indskud. På bestyrelsens forlangende er medlem forpligtet til at lade sin andel tinglyse på ejendommen.

§ 6. Medlemmers forpligtelser
Såfremt et medlem afgår ved døden, overgår dennes rettigheder og forpligtelser til de retmæssige arvinger.
Ved ejendomssalg skal sælger drage omsorg for, at der foretages ekstraordinær aflæsning af vandmåleren.

§ 7. Vandpriser
Samtlige årlige udgifter til forrentning og afdrag samt til driftsudgifter og henlæggelse til reservefond pålignes i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget.
Vandforbrug betales efter måler.
Opkrævning forestås af kassereren efter bestyrelsens anvisning i overensstemmelse med det af kommunen godkendte takstblad.
Opkrævning fremsendes så forbrugeren har den mindst 14 dage før betalingsdato.
Betales forfaldne afgifter ikke rettidigt, kan rykkergebyr opkræves, vandtilførslen afbrydes og retslig inkasso indledes.
Stjær Vandværk er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader efter vandafbrydelse.

§ 8. Bestyrelse
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
Der vælges hhv. 2 og 3 medlemmer hvert andet år.
Et medlem kan ikke samtidigt beklæde flere poster i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling, hvor der også vælges en suppleant.
Valg er bindende for 2 år, for suppleanten dog kun 1 år.
Ethvert medlem er pligtig at modtage valg, men kan undslå sig genvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen repræsenterer og forpligter foreningen i alle anliggender og er således berettiget til at afslutte retshandler på foreningens vegne, herunder underskrive entreprisekontrakter, lånedokumenter og kontrakter med større forbrugere.

9. Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til en almen velgørende fond.

§ 10. Regnskab
Regnskabet revideres af godkendte revisorer eller revisionsfirmaer valgt af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Regnskabsåret er 1/1 – 31/12 første regnskabsår omlægges til 1/1 - 31/12 2018.

§ 11. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, ved opslag på Internettet, ved opslag hos byens handlende eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden. Indkomne forslag opslås hos byens handlende og/eller på internettet senest 1 uge før generalforsamlingen
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. februar.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Eventuelt

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller hvis mindst 25 % af medlemmerne forlanger det.

§ 12. Stemmeret og afstemninger
Vedtægtsændringer kan kun finde sted på ordinære generalforsamlinger, hvor mindst 75 % af de fremmødte medlemmer stemmer for. Er dette ikke tilfældet, kan der indvarsles til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, ved almindelig stemmeflerhed. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan stemmes pr. fuldmagt. Stemmesedler udleveres kun mod forevisning af kvittering for sidste rate, eller anden legitimation, og såfremt sidste rate er betalt.

§ 13. Afgående bestyrelse
Den afgående bestyrelse skal aflevere samtlige papirer til den nye bestyrelse senest 8 dage efter generalforsamlingen og er fortsat fuldt ansvarlig, til papirerne er afleveret.

§ 14. Drift og forsyningssikkerhed
Foreningen er forpligtet til efter bedste evne at opretholde en uforstyrret drift, men påtager sig intet ansvar for evt. afbrydelser. Afbrydelser, der kan varsles med mindst en uges varsel, skal varsles i den lokale ugeavis eller på internettet. Andre afbrydelser varsles med opslag, i det omfang, det er muligt.

§ 15. Misligholdelse
Foreningens bestyrelse har bemyndigelse til at lukke for vandet til et medlem,
a) såfremt denne ikke holder sin installation i orden, jfr. § 4
b) såfremt denne ikke betaler sine afgifter rettidigt, jfr. § 7
c) i tilfælde af misbrug eller unødigt vandspild
d) i tilfælde af overtrædelse af vedtægterne i øvrigt
Ved genoplukning betales de med lukning og genoplukning forbundne udgifter samt inkassoomkostninger mv.
Såfremt foreningen af en af ovennævnte grunde har måttet afbryde vandtilførslen til et medlem, har foreningen ret til, udover de ovennævnte omkostninger, at forlange et depositum svarende til prisen for det seneste års vandforbrug + moms, inkl. alle lovbundne afgifter og skatter, som betingelser for genoplukning og til sikkerhed for fremtidige leveringer.
Bestyrelsen eller den befuldmægtigede har uhindret adgang til at besigtige medlemmernes installationer.

§ 16. Nye medlemmer / forbrugere
Ved salg af byggegrunde eller deling af en bestående ejendom, er den fraskilte del at betragte som en ny ejendom.

§ 17. Tegningsret
Den opkrævede afgift indsættes i bank, sparekasse, i korte realkreditobligationer med løbetider på fra 10 – højst 15 år eller statspapirer, indtil der er brug for den. Udtræk til sædvanlige betalinger kan finde sted med formandens og/eller kassererens underskrift. Udtræk til ekstraordinære betalinger kan kun finde sted mod formandens og/eller kassererens underskrift sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 18. Medlemmers misligholdelse
Har et medlem overtrådt disse vedtægter, må ingen andre medlemmer give denne adgang til vandværkets vand.
Sker det alligevel, må vedkommende, efter bestyrelsens skøn, betale en ekstra afgift, der fastsættes for et år ad gangen.
Samme regel finder anvendelse, hvis et medlem tillader en uvedkommende at aftage vand fra sin ejendom.

§ 19. Søgsmål
I søgsmålstilfælde vedtages den hurtige retsforfølgning i henhold til retsplejelovens regler. Medlemmet er forpligtet til at udrede de hermed forbundne omkostninger.

§ 20. Ny udstykninger
Ved nye udstykninger må udstykningsselskaberne forpligte sig til at give vandværket skriftlig meddelelse om, hvem grundene afhændes til, og til at afmærke de etablerede stophaner med en solid pæl, således at beskadigelse undgås. Ligeledes skal indsendes en tilslutningsattest, der indeholder oplysning om nye matrikelnumre.

§ 21. Svømmebassin
Ved anlæg af svømmebassin og anden vandkrævende virksomhed i øvrigt, skal der i hvert enkelt tilfælde træffes aftale med Stjær Vandværk.

§ 22. Tilslutningsafgift
I udstykningsområder skal vandværket sikres indskudsbeløbet af sælgeren.
Det er forfaldet til omgående betaling, når vandværkets andel af byggemodningen er afsluttet.

§ 23. Afgifter og gebyrer
Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte såvel tilslutningsafgift som afgifter og gebyrer i øvrigt, samt til at opkræve disse.

§ 24. Vandingsforbud
Bestyrelsen bemyndiges til at udstede vandingsforbud i tørkeperioder samt regler for havevanding i øvrigt. Et vandingsforbud træder i kraft efter annoncering herom i den lokale ugeavis eller på internettet.


Vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. marts 2018 og er endelig bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling, den 25. april 2018.

Bent Skovsende (formand)

Rene Bruhn, Hans Rubin Max, Bjarne Nielsen, Lars Baltzer Overgaard (bestyrelsesmedlemmer)
Børge Frølund Thomsen (kasserer)