Takstblad

Takstblad - Stjær vandværk


Takster for tilslutning samt kubikmeter prisen på vand fra Stjær vandværk


 

Takstblad for Stjær Vandværk - 2018

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

       

Stjær Vandværk

 

www.stjærvand.dk

Bækken

 

31 25 10 10

8464 Galten

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek

 

Ekskl. Moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag:

 

 

 

Pr. boligenhed

kr.

       8.057,47

       10.071,84

Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år

kr.

       8.057,47

       10.071,84

Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m3/år   + 10%

kr.

       8.863,22

     11.079,03

Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m3/år     + 20 %

kr.

       9.668,97

     12.086,21

Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m3/år   + 30 %

kr.

       10.474,71

     13.093,39

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed

kr.

     31.332,20

     39.165,25

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. boligenhed, dog max 250m, yderligere ledningstræk afregnes til gældende dagspris

kr.

     56.383,58

     70.479,47

Stikledningsbidrag pr. stk

Kr.

       6.904,11

       8.630,14

       

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

 

For et almindeligt parcelhus med et forventet vandforbrug < 500 m3 pr. år skal der således betales:

Hovedanlægsbidrag:                                                 8.057,47
Forsyningsledningsbidrag i byzone:                          31.332,20
Stikledningsbidrag:                                                   6.904,11

I alt excl. moms                                                 46.293,78
I alt incl. moms                                                  57.867,23

 

Depositum, pr. stophane (excl. moms) - kr. 1.000,00
Der deponeres kr. 1.000,- pr. stophane til dækning af evt. nødvendig retablering af denne.
Overskud tilbagebetales, når fortov er etableret og stophanen er godkendt efter endt byggeri.

Forbrugsbetaling
Alle ejendomme har vandmåler.

Fast årlig afgift pr. tilsluttet ejendom med vandmåler - kr. 1.050,00
Fast årlig afgift ubebygget grund med fremført vand til stophane m/u vandmåler - kr. 550,-
Forbrug pr. m3 - kr. 10,00
Grøn afgift pr.m3 - kr. 6,25 heraf kr. 0,39 til Grundvandssikring

Gebyrer
1. rykker - kr. 100,00
2. rykker, yderligere - kr. 100,00
3. rykker/lukning/genåbning - kr. 1.000,00
Aflæsning / Årsaflæsning foretaget af vandværket - kr. 150,00
Flytte-/Ekstraordinær aflæsning med opgørelse - kr. 250,00

 

PP målerbrønddæksel Ø 400 mm. Pris pr. stk. kr. 750,00

 

Øvrige udgifter faktureres efter leverandørens regning
Alle priser tillægges gældende moms

Ovenstående priser er vedtaget af bestyrelsen i Stjær Vandværk og godkendt af Skanderborg kommune. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer i afgifter, pristal og lign. Priserne kan ændres ved vedtagelse af bestyrelsen i Stjær Vandværk med senere godkendelse af Skanderborg Kommune.

Vi gør opmærksom på, at der udover ovennævnte Grønne afgifter samt moms, også opkræves vandafledningsafgift pr. m3 forbrugt vand. Denne afgift opkræves af Skanderborg Forsyningsselskab via særskilt opkrævning.

 

Klagemulighed

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.

 

Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.

 

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.

 

Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klagen år medhold.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser med videre for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

 

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.