Nyheder

Referat af Generalforsamling i Stjær Vandværk den 26.04.2022 kl. 19:30

Ud over bestyrelsen, kassereren og den daglige driftsansvarlige var der fremmødt 5 medlemmer.

  • Kenn Ingeberg blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
  • Formanden, Bent Skovsende, aflagde bestyrelsens beretning, se selvstændigt dokument. Beretningen blev godkendt efter et par uddybende spørgsmål omkring over-/underdækning og om værket kan klare de kommende udstykninger, rent forsyningsmæssigt.
  • Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for 2021 og efter en række spørgsmål om udgifter til vandanalyser mm. Og reparation af ledningsnettet, blev regnskabet for 2021 godkendt.
  • Budget for 2022 blev forelagt og godkendt.
  • Der var ikke indkomne forslag til behandling.
  • Bent Skovsende, Bjarne Nielsen og Lars Baltzer Overgaard blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.
    Poul Nygaard Kristensen blev genvalgt som suppleant uden modkandidat.
  • Nuværende revisor blev genvalgt.
  • Under eventuelt gennemgik Bent Skovsende hjemmesiden fra Aqualog, hvor generalforsamlingen besluttede at se tiden an. Bent Skovsende gennemgik Ready softwaren og viste, hvorledes der efter en given aflæsning er en liste med ”info koder”, hvor eventuelle lækager fermgår, hvorefter der tages kontakt til forbrugeren, så der kan blive udført fejlfinding og reparation.

 

For referatet

Bent Skovsende

Referat fra Generalforsamlingen i Stjær Vandværk den 24. august 2021 kl. 19:30

Bestyrelsen med undtagelse af Hans Rubin Max og Bjarne Nielsen – der begge havde meldt afbud samt kassereren var til stede ligesom 12 forbrugere.

Kenn Ingeberg blev valgt som dirigent.

Bent Skovsende forelagde bestyrelsens beretning, som kan læses her.  Beretningen blev godkendt efter et par uddybende spørgsmål omkring:
1) Findes der en APP til de nye Kamstrup målere? Nej, kun en aflæsningsenhed, der kan placeres f.eks. i køkken
2) Skal der investeres i en større afgangsledning fra vandværket, når der kommer flere tilslutninger? Ja, bestyrelsen har det med i overvejelserne.
3) Skal fældetanken udvides med et faldende vandforbrug pr. husstand? Ja   med op til 150 nye boligenheder bliver det nødvendigt på sigt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som kan læses her. Regnskabet blev godkendt, med en uddybning omkring over-/underdækning.

Budgettet for 2021 blev gennemgået. Udgifter til vandanalyser vil stige i de kommende år pga yderligere og udvidede analyser.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Hans Rubin Max og Kjartan Einarson blev genvalgt til bestyrelsen. Poul Nygaard Kristensen blev genvalgt som suppleant.

Revisor blev genvalgt

Under eventuelt blev hjemmesiden gennemgået – hvor man bl.a. kan se alle analyse resultater for Stjær Vandværk.

 

 

Referat af (udskudt) generalforsamling 25. august 2020

Bestyrelsen samt 6 medlemmer var fremmødt.

Bent Skovsende bød velkommen og foreslog Kenn Ingeberg som dirigent.

Kenn Ingeberg blev valgt

Bent Skovsende aflagde beretning for 2019, se selvstændigt dokument.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab for 2019 belv fremlagt og gennemgået af kassereren og efter et par uddybende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

Budget for 2020 blev forelagt og gennemgået af kassereren. Budgettet blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Lars Baltzer Overgaard, Bjarne Nielsen og Bent Skovsende blev genvalgt. Kjartan Einarson blev nyvagt som erstatning for Rene Bruhn, der er fraflyttet byen. Sidstnævnte er valgt for et år.

Poul Nygaard Kristensen blev nyvalgt som suppleant.

Under eventuelt blev der bl.a. spurgt, om vandværket kunne udsende e-mails omkring eventuelle afbrydelser i forsyningen. Dette vil ske til de forbrugere, der har givet tilladelse hertil.

For referatet

Bent Skovsende

 

Stjær Vandværk bliver elektronisk

 

Stjær Vandværk udskifter samtlige vandure til en ny elektronisk type -  flowIQ2200 - fra Kamstrup. Vi starter med at udskifte et par enkelte målere rundt om i byen på udvalgte steder samt på ejendommene i den nye udstykning på Fillippavænget og Nymarksvej. Vi kan derfor afprøve "systemet" inden vi udskifter øvrige vandure.

I løbet af 2020 udskifter vi alle øvrige målere i hele Stjær, således at vi pr. 31.12.2020 kan aflæse samtlige målere elektronisk. Det vil derfor være sidste gang, at I manuelt skal aflæse målere her til nytår.

 

Referat af Generalforsamling i Stjær Vandværk
den 27. marts 2019, kl. 19:30

Bestyrelsen excl. Thomas Primdal Toft (suppleant), Peter Gabriel (driftsansvarlig), Børge Frølund Thomsen (kasserer) samt 9 medlemmer var fremmødt.

Bent Skovsende bød velkommen og foreslog Kenn Ingeberg, som dirigent.

Kenn Ingeberg blev valgt.

Bent Skovsende aflagde beretning for 2018, se selvstændigt dokument.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet for 2018 fremlagt og gennemgået af Kassereren.

Efter uddybende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

Budget blev forelagt og gennemgået af kassereren. Budgettet blev godkendt.

De fremlagte forslag omkring afskaffelse af gebyret på DKK 2,50 samt forbud mod elektroniske målere blev vedtaget

Rene Bruhn og Hans Max Rubin blev genvalgt

Thomas Primdal Toft blev genvalgt som suppleant

Revisor blev genvalgt.

under eventuelt blev det forespurgt om stophaner (nye) kunne forsynes med en hane, så der direkte kunne tages en flush-prøve

For referatet

Bent Skovsende                                                     


Dirigent

Kenn Ingeberg

 


 

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Stjær Vandværk den 24/25. april 2018


Den 24. april 2018, kl. 19:00 var alene formanden fremmødt, hvorfor generalforsamlingen blev udsat
til den 25. april, hvor bestyrelsen og et medlem var fremmødt.
Bjarne Schøler Sørensen blev valgt som dirigent.
Det endelige, reviderede regnskab blev godkendt - kan findes her.
For referatet


Bent Skovsende

 

Referat af Generalforsamling i Stjær Vandværk

den 14. marts 2018, kl. 19:30

 

Bestyrelsen excl. Thomas Primdal Toft (suppleant), Peter Gabriel (driftsansvarlig), Børge Frølund Thomsen (kasserer) samt 5 medlemmer var fremmødt.

Bent Skovsende bød velkommen og foreslog Bjarne Schøler Sørensen som dirigent.

Bjarne blev valgt.

Bent Skovsende aflagde beretning for 2017, se selvstændigt dokument.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet for 2017 fremlagt og gennemgået af Kassereren.

Efter uddybende spørgsmål blev regnskabet godkendt. Endelig godkendelse af det reviderede regnskab vil ske på den ekstraordinære generalforsamling den 24. april 2018.

Budget forelægges på ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Bent Skovsende, Lars Baltzer Overgaard og Bjarne Nielsen blev genvalgt

Thomas Primdal Toft blev genvalgt som suppleant

Revisor blev genvalgt.


For referatet

Bent Skovsende                                                     


Bjarne Schøler Sørensen
Dirigent

 

Referat af Generalforsamling i Stjær Vandværk

den 14. marts 2017, kl. 19:30

 

Bestyrelsen excl. Thomas Primdal Toft, der er på ferie, Peter Gabriel, Børge Frølund Thomsen samt 10 medlemmer var fremmødt.

1)      Bent Skovsende bød velkommen og foreslog Knud Urup Andersen som dirigent.

Knud blev valgt.

2)      Bent Skovsende aflagde beretning for 2016, se selvstændigt dokument.

Et medlem klagede over den manglende godtgørelse ifm. en eventuel fejl på et vandur.
Et ny-installeret vandur målte et dobbelt så stort forbrug end det oprindelige. Uret blev udskiftet og kontrolleret uden fejl. Et ny-opsat vandur viste nu samme forbrug, som det første vandur
.
Bent Skovsende afviste kravet, da lovgivningen ikke giver mulighed for at regulere vandforbruget, hvis et vandur er kontrolleret og godkendt. Medlemmet var ikke tilfreds med svaret.

Granatvænget 17 har en ekstra stophane, der skal afproppes.

Østerbro har en målerbrønd, hvor vandværket skal aflæse ved årsafslutning.

3)      Regnskabet for 2016 blev fremlagt fremlagt og gennemgået af Kassereren. Se særskilt bilag.

Der var en række spørgsmål til regnskabet, bl.a. en uddybning af note 4, 5 mv. Noterne blev gennemgået.

Der var en debat omkring regulering af pris/forbrug – havde intet med regnskabet at gøre

Regnskabet blev godkendt

4)      Budget for 2017 forelagt og uddybet. Budgettet godkendt

Taksterne for det kommende år, samt baggrunden for stigningen blev gennemgået, med henvisning til en reduktion af omkostningsniveauet samt en styrkelse af indtægterne, selv ved et faldende vandforbrug, hvilket var årsagen til en ønsket stigning i den faste afgift. Generalforsamlingen besluttede følgende:
Fast afgift stiger til DKK 1.050,- pr. tilslutning; m3 prisen stiger til DKK 10,00 pr. m3

5)      Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

6)      Hans Rubin Max og Rene Bruhn blev genvalgt til bestyrelsen. Bjarne Nielsen, Granatvænget 17 blev nyvalgt til bestyrelsen

Thomas Primdal Toft blev genvalgt som suppleant

7)      Nuværende revisor Kvist & Jensen blev genvalgt

8)      Bent Skovsende gennemgik en sag, hvor en forbruger med et meget stort vandspild (> 300m3), der ikke kunne godtgøres, da forbrugeren selv havde foretaget reparation af ledningsføringen uden nødvendig VVS autoriasation.

Et medlem af bestyrelsen spurgte Generalforsamlingen, hvordan denne stillede sig ved eventuelle jubilæer hos medlemmer af bestyrelsen. Efter en debat godkendte (selvom der ikke kan træffes beslutninger under punktet Eventuelt), at vandværket kan/bør festligholde jubilæer, som f.eks. 25 års medlemskab af bestyrelsen og lignende jubilæer.

 

 

For referatet

 

 

 

Bent Skovsende                                                        Knud Urup Andersen
Formand for Stjær Vandværk                                     Dirigent

 

 

 

NB!

Efter Generalforsamlingen er sagen om den ekstra stophane ved Granatvænget 17 blevet undersøgt. Det viste sig at være en skyllehane, der nu – hvis den er placeret på selve ejendommen – flyttes til marken udenfor skel.

 

Referat af Generalforsamling I Stjær Vandværk, den 15. marts 2016, kl. 19.30

Ud over bestyrelsen, kassereren samt den driftsansvarlige, var der fremmødt 11 borgere.

Som dirigent valgtes Knud Andersen

Formanden aflagde sin beretning.

Beretningen blev godkendt efter uddybning af et par spørgsmål omkring udskiftning af vandure.

Kassereren fremlagde regnskab for 2015.

Regnskabet blev godkendt efter spørgsmål om refundering ved vandspild under 300m3 (som ikke refunderes).

Kassereren fremlagde budget for 2016, som blev godkendt med reg. af feriepenge. Er ledningsnettet bedre eller dårligere end andre værker? Vi går i "0" på værket om natten, så ledningsnettet er OK, men visse steder gammelt. Der kan evt. optages kommunegaranteret lån til renovering af ledningsnettet. Bestyrelsen behandler dette punkt.

Bestyrelsen havde fremsat forslag til samarbejde mellem et eller flere vandværker i forsyningsområde Galten-Skovby, og Bent Skovsende redegjorde nærmere for tankerne omkring dette samarbejde. Bestyrelsen ønskede en godkendelse af en takststigning på DKK 2,50 ”øremærket” til de udgifter, samarbejdet måtte medføre.

En debat om emnet og kassereren vil undersøge om beløbet er et medlemsindskud og dermed momsfrit. Forslaget lyder derfor som følger:

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen i Stjær Vandværk eventuelt at indlede samarbejde med et eller flere vandværker i Forsyningsområde Galten-Skovby (der omfatter vandværkerne i den ”gamle” Galten Kommune og Søballe vandværk) omkring Grundvandsbeskyttelse samt Forsyningssikkerhed.

Bestyrelsen bemyndiges til at indgå forpligtende samarbejde uden forudgående vedtagelse på en generalforsamling. Derudover bemyndiges bestyrelsen til at opkræve indbetaling til medlemskapital med indtil DKK 2,50 pr. m3 til dækning af dokumenterede udgifter i forbindelse med nævnte samarbejde.

Forslaget blev vedtaget som ovenfor nævnt.

Valg til bestyrelsen: Bent Skovsende, Bo Vægter og Lars Baltzer Overgaard blev genvalgt.

Valg af suppleant: Thomas Primdal Toft blev genvalgt.

Valg af revisor: Kvist & Jensen blev genvalgt.

 

For referatet

 

 

Bent Skovsende                                                                                   Knud Andersen
Formand                                                                                                  Dirigent

Referat af generalforsamling i Foreningen Stjær Vandværk, den 17. marts 2015

Bestyrelsen, kassereren Børge Frølund Thomsen var fremmødt. Peter Gabriel havde meldt afbud pga. sygdom. Derudover var der fremmødt 10 borgere.

Knud Andersen blev valgt som dirigent.

Bent Skovsende fremlagde beretning for 2014, se her. Beretningen blev godkendt.

Børge Frølund Thomsen fremlagde regnskabet for 2014, som blev godkendt. Budgettet for 2015 blev fremlagt, og der blev redegjort for den nødvendige renovation af ledningsnettet og den deraf afledte omlægning af kassekreditten til et prioritetslån, som vil give en lavere renteudgift og en bedre likviditet.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen. På valg var Rene Bruhn og Bjarne Schøler. Rene Bruhn blev genvalgt. Bjarne Schøler Sørensen genopstillede ikke og som nyt medlem blev valgt: Hans Rubin Max, Kollens Møllevej 39, Stjær

Valg af suppleant. På valg var Thomas Primdal Toft, der blev genvalgt.

For referatet

Bent Skovsende                Knud Andersen
Formand                           Dirigent

 

 

Referat af generalforsamling i Foreningen Stjær Vandværk, den 11. marts 2014

Bestyrelsen med undtagelse af Lars Baltzer Overgaard, der havde meldt forfald på grund af kursus, samt kassereren var fremmødt. Driftslederen havde meldt forfald på grund af sygdom. Derudover var der fremmødt 5 borgere.

Knud Andersen blev valgt som dirigent.

Bent Skovsende fremlagde beretning for 2013, se her. Beretningen blev godkendt.

Børge Frølund Thomsen fremlagde regnskabet for 2013, som blev godkendt. Budgettet for 2014 blev fremlagt, og der blev redegjort for den nødvendige stigning i såvel den faste afgift som m3 prisen. Budgettet blev godkendt. Generalforsamlingen godkendte stigningen i den faste afgift, således at denne nu andrager DKK 850,00 excl. moms. Generalforsamlingen fastsatte prisen pr. m3 vand til DKK 8,00 excl. moms.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen. På valg var Bent Skovsende, Bo Vægter og Lars Baltzer Overgaard, der alle blev genvalgt.

Valg af suppleant. På valg var Thomas Primdal Toft, der blev genvalgt.

For referatet

 

 

Bent Skovsende      Knud Andersen

 

 

 

Referat af generalforsamling i Stjær Vandværk, den 19. marts 2013, kl. 19.30

Bestyrelsen samt kassereren var fremmødt. Peter Gabriel havde meldt forfald på grund af sygdom. Derudover var der fremmødt 5 borgere.

Knud Andersen blev valgt som dirigent

Bent Skovsende fremlagde beretning for 2012, klik her. Beretningen blev godkendt.

Børge Frølund Thomsen fremlagde regnskabet for 2012, klik her. Regnskabet blev godkendt efter en kort debat.

Budget for 2013 blev forelagt. Ingen stigning i fast afgift eller m3 prisen i 2013. Budgettet blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelsen. På valg var Bjarne Schøler Sørensen og Rene Bruhn, der begge blev genvalgt.

Valg af suppleant. På valg var Thomas Primdal Toft, der blev genvalgt.

For referatet

Bent Skovsende     Knud Andersen

Formand                 Dirigent

 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen i Stjær Vandværk, 22. marts 2011

 

Der var udover bestyrelsen i Stjær Vandværk fremmødt 7 interessenter.
Orla Andersen blev valgt som dirigent, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Formanden – Bent Skovsende – fremlagde beretningen for 2010, som herefter blev godkendt.
Kassereren – Børge Frølund Thomsen – fremlagde regnskabet for 2010, som blev godkendt.
Kassereren fremlagde budget for 2011, som blev godkendt.
Bestyrelsen fremlagde forslag til ændringer af vedtægterne for Stjær Vandværk, hvor der i §17 blev tilføjet mulighed for at anbringe vandværkets likviditetsoverskud i kortfristede obligationer. Da der ikke var fremmødt 50% af vandværkets interessenter – som kræves for endeligt at vedtage vedtægtsændringer – blev forslaget efter en kort debat vedtaget til endelig vedtagelse på en senere ekstraordinær generalforsamling.
Bjarne Schøler Sørensen og Rene Bruhn blev genvalgt til bestyrelsen.
Thomas Toft blev valgt som suppleant.
Punktet ”Eventuelt” blev udskudt til efter den ekstraordinære generalforsamling.

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Stjær Vandværk, 22. marts 2011
Orla Andersen blev valgt som dirigent, som konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Formanden redegjorde for reglerne i de nuværende I/S vedtægter omkring vedtægtsændringer, der siger: Vedtægtsændringer kan kun finde sted på ordinære generalforsamlinger, hvor mindst 50% af interessenterne er mødt, og mindst 75% stemmer for. Er dette ikke tilfældet, kan der indvarsles til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, ved almindelig stemmeflerhed.
Eneste punkt på den ekstraordinære generalforsamling var ændring af vedtægterne for Stjær Vandværk. Der var fremmødt 11 stemmeberettigede interessenter, der alle stemte for de nye vedtægter, som herefter er endeligt vedtaget.

Under ”Eventuelt”, der var blevet udskudt på den ordinære generalforsamling, orienterede Bent Skovsende om forbrugernes mulighed for at se Driftsstatus på vandværket via Internettet på www.stjærvand.dk, der også indeholder et link til såvel vandværkets side på www.stjaer.net som links til seneste vandanalyser og indrapportering af års- og/eller flytteopgørelser.
Bent Skovsende orienterede endvidere om samtaler med ”ældre Stjær borgere”, der kunne fortælle, at vandværket har leveret vand fra før 1920, hvor der var en vindmølle til at oppumpe vandet. Erik Toft mente, at man tidligere havde fundet ud af, at værket var etableret i 1904. Bent arbejder videre med at finde værkets etablerings år.
For referatet
Bent Skovsende

 

 

 

Vi beklager, at der pr. 31.12.2012 skal indrapporteres samme aflæsning 2 forskellige steder:
1) Stjær Vandværk på www.stjaer.net eller www.stjærvand.dk
2) Skanderborg Forsyning på www. skanderborgforsyning.dk

Det skyldes, at Stjær Vandværk og Skanderborg Forsyning ikke er enige om en række forhold, herunder deres "ret" til at bestemme priser og aflæsningstidspunkter, men der arbejdes på en løsning. Denne gang, skal der dog indberettes til begge steder.

 

 

Miljøstyrelsen har netop lanceret en kampagne, som skal få haveejere til at droppe de mest skadelige sprøjtegifte - og måske helt undgå at sprøjte.

 

www.godthavemiljø.dk kan man i et virtuelt parcelhus finde oplysninger om, hvilke sprøjtemidler, der belaster miljøet mindst.